Kasiowatka

45 tekstów – auto­rem jest Ka­siowat­ka.

Cza­sami to właśnie słowa są na­boja­mi które wys­trze­liwa­ne są w tar­cze naszej codzienności. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 sierpnia 2011, 19:59

I wszys­tko cze­go te­raz pragnę to odzys­kać dawną siebie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 grudnia 2010, 16:13

Cza­sami na­wet naj­silniej­szy cha­rak­ter pot­rze­buję iść na "siłownię". 

myśl
zebrała 43 fiszki • 2 grudnia 2010, 11:47

"Os­tatnie słowo" ma Nasz wewnętrzny głos. Pot­rze­ba tyl­ko ciszy by ten głos usłyszeć a wiele lat i przeżyć by go od­kryć.

p.s długo mnie tu nie było :) 

myśl
zebrała 35 fiszek • 25 listopada 2010, 18:41

Chcę być piękna miłością. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 września 2010, 12:28

Naj­piękniej­sze chwi­le zos­tały za­pisa­ne w ser­cu. Będą tam, dopóki ono będzie bić. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 24 lipca 2010, 22:59

Idź tam gdzie kieruję Cię ser­ce, a nie ludzie ! 

myśl
zebrała 66 fiszek • 4 lipca 2010, 22:36

Gdy ser­ce szczęśli­we - to oczy się śmieją. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 1 lipca 2010, 19:02

Wokół Księżyca pływają białe łódeczki Naszych nies­pełnionych marzeń. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 29 czerwca 2010, 19:53

Wiem, że My dwo­je jeszcze sta­niemy przed sądem miłości.
A Sędzią będzie przeznaczenie. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 26 czerwca 2010, 21:33
Kasiowatka

roztrzepana, łapiąca promienie słońca.

Zeszyty
  • dlaczego ? – Dlacze­go mówisz, że będziesz później i się odez­wiesz, jak i tak te­go nie ro­bisz ? Dlacze­go pro­sisz bym nie była smut­na- jak to Ty po­wodu­jesz, że jes­tem. Dlacze­go py­tasz się cze­mu mam smut­ny opis, jak dos­ko­nale wiesz, że chodzi o Ciebie. Dlacze­go mówisz, że kochasz, jak i tak boisz się miłości. Dlacze­go za­dajesz mi ty­le bólu ?  Dlacze­go mnie ole­wasz ? Dlacze­go nie spoj­rzysz na mnie tak jak daw­niej ? Dlacze­go żyjesz przeszłością ? Dlacze­go nie umiesz pros­to w twarz po­wie­dzieć co czu­jesz ?  Dlacze­go mówisz jed­no, a ro­bisz dru­gie ? Dlacze­go uciekasz ? Dlacze­go się boisz ? Dlacze­go ra­nisz ? Dlacze­go codzien­nie gu­bię łży przez Ciebie ?  nie ro­zumiesz jeszcze ? KOCHAM CIĘ ! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kasiowatka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność